x
A C L - A C K

FACTURATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN ACL-ACK

  • Deze facturatie- en betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Ambulance Centrum ACL-ACK vzw (BE 0870.183.337), Ambucenter Kontich vzw (BE 0769.827.038), Europe Medical Assistance BV (BE 0824.058.253) en Ambulancedienst ACL-ACK BV (BE 0673.813.666), hierna “ACL-ACK” en zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen bovenvermelde rechtspersonen en elke natuurlijke persoon of onderneming in wiens opdracht ACL-ACK diensten verleent, al dan niet voor de daadwerkelijke begunstigde van de diensten, (hierna “klant”). De klant heeft verschillende mogelijkheden tot kennisname en aanvaarding van deze facturatie- en betalingsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden. Deze zijn onder meer online raadpleegbaar via https://www.acl-ack.be/ en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.
  •  


  1. Tarieven en prijsgarantie

Dringend ziekenvervoer in opdracht van 112-diensten

Tarieven voor dringend ziekenvervoer na een noodoproep via 100 of 112 centrales zijn wettelijk bepaald. Het remgeld ten laste van de klant bedraagt steeds eenzelfde bedrag betreffende het tarief geldig dat jaar, ongeacht de afgelegde afstand, de omvang van de dienstverlening of de eindbestemming van de rit.

Medisch vervoer in opdracht van verzekeringsmaatschappijen of ziekenfondsen

Voor vervoersdiensten en repatriëringen in opdracht van verzekeringsmaatschappijen en/of ziekenfondsen heeft ACL-ACK vooraf prijzen vastgesteld met de betrokken verzekeraar of mutualiteit. De klant betaalt het volledige bedrag of enkel bijkomende kosten voor zover deze niet gedekt zijn in de betrokken polis. In dit geval zal ACL-ACK de klant vooraf naar best vermogen over eventuele meerkosten informeren.

De klant verbindt zich ertoe ACL-ACK zo snel mogelijk na het ontstaan van de overeenkomst in te lichten over eventuele verzekeringscontracten en daarbij de nodige informatie te verschaffen om een correcte administratieve en financiële facturatie te faciliteren. ACL-ACK zal waar mogelijk rechtstreeks aan verzekeraars of mutualiteiten factureren. Is dit niet mogelijk, dan factureert ACL-ACK aan de klant die nadien de factuur en/of andere bewijsstukken aan de bevoegde organisatie kan overmaken voor eventuele terugbetaling. Het remgeld blijft steeds ten laste van de klant.

Niet-dringend ziekenvervoer in opdracht van de klant

Voor niet-dringend vervoer in opdracht van de klant, al dan niet rechtstreeks of indirect aangevraagd via een applicatie of tussenpersoon, bezorgt ACL-ACK vooraf een prijsindicatie, hetzij mondeling of schriftelijk. Prijsindicaties zijn in dergelijk geval steeds indicatief en vrijblijvend. Prijsindicaties en/of offertes zijn steeds inclusief btw en/of wettelijke taksen, kilometervergoedingen en gebruikte of geleverde materialen, tenzij expliciet anders vermeld.

Voor de kilometervergoeding hanteert ACL-ACK de afgelegde en kortst mogelijke afstand tot de bestemming, berekend in beladen toestand en dit vanaf het moment dat de klant/begunstigde/patiënt zich in de ziekenwagen bevindt.

Algemene bepalingen aangaande tarieven

De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen wel worden doorgerekend. ACL-ACK verwittigt de klant zo snel mogelijk in geval van significante prijsverschillen.

Afspraken of toezeggingen gemaakt door derde partijen, vertegenwoordigers of personeel van ACL-ACK zijn enkel geldig na schriftelijke bevestiging door de zaakvoerder(s) van ACL-ACK.

  • Annulatie

Opdrachten geplaatst via telefoon en/of online kanalen worden waar mogelijk schriftelijk aan de klant bevestigd, voor of bij aanvang van de overeenkomst, inclusief prijsindicatie en kopie van deze voorwaarden. Gezien de aard van de dienstverlening en bij urgent vervoer is dit echter niet altijd mogelijk. De klant aanvaardt dat ACL-ACK ook in dergelijke gevallen de gemaakte kosten voor reeds uitgevoerde diensten en geleverde materialen mag aanrekenen.

Tot het moment dat een prestatie werd aangevat (bijvoorbeeld vertrek ambulance vanuit de standplaats) of materialen werden geleverd kan de klant kosteloos annuleren. Voor niet-dringend vervoer dient de klant minstens 2 uur voor het afgesproken tijdstip te annuleren of zo snel mogelijk nadat de klant zou besluiten om zelf of via derden het vooropgestelde traject af te leggen, welke daarvoor de reden ook is, inclusief het eventueel overschrijden van de verwachte aankomsttijd van een ACL-ACK ziekenwagen door onvoorziene omstandigheden. Dit om te vermijden dat de ziekenwagen niet inzetbaar is voor andere patiënten/begunstigden die mogelijks dringende hulp vereisen.

  • Betalingsvoorwaarden & factuurinvordering

Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. In dit geval wordt de afwijkende betaaldatum expliciet op de facturen vermeld. De klant is gehouden tot een tijdige, stipte en volledige betaling van het factuurbedrag.

ACL-ACK behoudt zich het recht voor om factuurinvordering uit te besteden aan externe, professionele schuldinvorderaars en/of het Fonds voor dringende

geneeskundige hulpverlening. Daarbij worden persoonsgegevens van de klant uitgewisseld, in de mate waartoe die noodzakelijk zijn voor het invorderingsproces.

Factuurinvordering bij consumenten

Van zodra de betalingstermijn overschreden is, gaat ACL-ACK over tot factuurinvordering conform Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht betreffende factuurinvordering bij consumenten. De klant ontvangt bijgevolg een gratis betaalherinnering met het verzoek het openstaande bedrag binnen de 14 kalenderdagen te voldoen. Voor deze eerste aanmaning worden geen kosten aangerekend. Bij overschrijding van deze termijn worden volgende bedragen van rechtswege opeisbaar:

De klant heeft het recht om bijkomende informatie over facturen of een afbetalingsplan aan te vragen of schuldbemiddeling te melden. In deze gevallen of als de klant een factuur wenst te betwisten, dient de klant hiertoe een schriftelijke motivatie binnen de 14 kalenderdagen aan ACL-ACK te bezorgen. In dergelijke gevallen schorten ACL-ACK en of de door haar aangestelde schuldinvorderaars de invorderingsprocedure op conform de voorgeschreven termijnen in Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht.

Factuurinvordering bij ondernemingen

Voor facturatie aan ondernemingen gelden de wettelijke bepalingen inzake factuurinvordering bij handelstransacties, inclusief de bepalingen voor verschuldigde interesten volgens art. 5. Wet betalingsachterstand. Bij laattijdige of onvolledige betaling geldt dat er vanaf de vervaldatum van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, buitengerechtelijke invorderingskosten van toepassing zijn over het verschuldigde bedrag. Deze bedragen 10% van de hoofdsom met een forfaitair minimum van 40,00 €. Ook forfaitaire administratiekosten zijn verschuldigd ten bedrage van 12,50 € vermeerderd met eventuele bank- en/of transactiekosten en portkosten, voor zover die van toepassing zijn.

  • Beperking en aansprakelijkheid, wanprestatie en restitutie

Indien een der partijen de overeenkomst niet, slechts gedeeltelijk of incorrect uitvoert, verwittigt de partij die schade geleden heeft, de andere partij hiervan schriftelijk binnen de 14 kalenderdagen met opgave van reden en een inschatting van de geleden schade. Voor zover de geleden schade aantoonbaar is, en in financiële waarde uit te drukken, wordt die schade tussen partijen gerestitueerd. Conform art. VI.83, 17° WER hebben klant-consumenten eveneens recht op een vergoeding indien ACL-ACK haar verbintenissen niet nakomt (bv. niet of laattijdig verstrekken van diensten)

In geen geval ontheft dergelijk voorval de klant van de betalingsplicht voor eerdere facturen en minstens alle aangerekende wettelijk vastgelegde kosten en/of taksen.

ACL-ACK is aansprakelijk voor directe schade indien deze het gevolg is van het niet-naleven van de aangegane verbintenis of veroorzaakt door een opzettelijke zware fout of bedrog door ACL-ACK en/of door haar aangestelde(n) conform Art. VI.83, 13° WER. ACL-ACK is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: winstderving, eventuele schade, diefstal of verlies tijdens het transport of op de plaats van levering. winstderving, niet-toegekende terugbetalingen, schade aan derden of eventuele schade, diefstal of verlies van kledij of meengenomen bagage.

In bepaalde gevallen kunnen niet-patiënten, volledig op eigen risico, met de ambulance meerijden. De chauffeur of aangestelde van ACL-ACK schat hiervoor de mogelijkheden en risico’s ter plaatse in met volledig beslissingsrecht om dit al dan niet toe te staan.

ACL-ACK is correct verzekerd volgens de wettelijke richtlijnen. Informatie over verzekerde risico’s en limietbedragen zijn op verzoek verkrijgbaar.

  • Geschillen en toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden behandeld bij de rechtbanken te Antwerpen (afdeling Antwerpen.